Общо събрание на Институт кръгова икономика


В изпълнение на решение на Управителния съвет (УС) на Сдружение „Институт кръгова икономика“ проведено на 18.12.2023 г. обявяваме годишо Общо събрание (ОС) на членовете на сдружение „Институт кръгова икономика“.

Събранието ще се проведе онлайн на 20.01.2024 г. от 17:00 ч. в платформата Google meet. Покани с връзка за включване към онлайн събранието ще бъдат изпратени седмица преди събранието до всички членове.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Представяне и приемане на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Сдружението за 2023 година.

2. Приемане на промени и допълнения в Устава на Сдружението.

3. Избор на нов Управителен съвет.

4. Одобрение на план на предстоящите проекти и дейности.

5. Определяне на дължимостта и размера на членския внос.

6. Други.

Посетихме Пловдив със събитието “Културни модели и кръговост”


На 16.11.2023 г. в зала “Планетариум” на Регионален природонаучен музей в град Пловдив Институт Кръгова Икономика (ИКИ) проведе събитието Културни модели и кръговост, част от инициативата 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗗𝗼𝗻𝘂𝘁 𝗗𝗮𝘆. #GlobalDonutDay е ден на местни, ръководени от общността фестивали по целия свят, заинтересовани от и работещи за прилагането на принципите на 𝗗𝗼𝘂𝗴𝗵𝗻𝘂𝘁 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝘀. Глобалната инициатива се провежда за първи път и България стана част от нея благодарение на ИКИ и с подкрепата на Фондация Фридрих Еберт.

Какво е 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗗𝗼𝗻𝘂𝘁 𝗗𝗮𝘆?

𝗗𝗼𝘂𝗴𝗵𝗻𝘂𝘁 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝘀 предлага визия за това какво означава за човечеството да процъфтява през 21-ви век с цел задоволяване на нуждите на всички хора в рамките на планетарните граници.

арх. Ива Станишева

Фокусът на това събитие беше върху културните, мисловните и системните модели, и тяхната приложимост за постигане на устойчивост, балансираност и кръговост. Заедно с участниците в залата на музея, арх. Ива Станишева и Радко Ковачев от ИКИ разгледаха алтернативните модели на развитие, които дават адекватни отговори на социалните и екологичните предизвикателствата в условията на динамично променящата се среда на града.

По време на неформалното събиране в бар “Чаша вино” в Пловдив лекторите и участниците дискутираха за измеренията и приложенията на модела “донът икономика” в условията на града и по-конкретно за Пловдив. Обещахме си да продължим занапред с общи дейности.

С това последно събитие ИКИ приключва поредицата „Кръгови дни в България“ за тази година, с която всъщност само започнахме дългосрочна и многопластова дискусия, която ще задълбочим през следващата година.

Становище по проекта за създаване на Съвет за кръгова икономика


Преди около месец приключи общественото обсъждане на проекта за постановление на Министерски съвет (ПМС) за създаване на Съвет за кръгова икономика. Темата за кръговата икономика е широко коментирана и се явява, както фокус на много интереси, така и се коментира по конференции, панелни дискусии и образователни курсове. Въпреки това, единственото становище по проекта за ПМС, беше това на Институт кръгова икономика.

В становището си ИКИ подчертава, че приема тази инициатива като нужна стъпка в правилна посока, но и като част от множество други, също така, важни и спешни стъпки в областта на модернизацията на линейната икономика в съвременна кръгова икономика и то, да не забравяме — в условията на катастрофална загуба на биоразнообразие и трудно предсказуемо изменение на климата, причинени от човешката дейност — фактори увеличаващи непредвидимия риск и допълнително усложняващи нашите усилия в посока на кръговите модели.

В становището си, поради духа на проекта за ПМС, поясняваме, че смятаме за неприемливо изключването на гласа на гражданското общество от дискусиите по решаване на неговата собствена съдба, което е гарантирано от Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (в сила от 16 март 2004 г). Твърдим, че демократизацията на процесите в българската държава изисква присъствието на експертни представители на гражданското общество с право на глас в решенията касаещи адаптирането на дейностите на гражданите на страната към изменението на климата.

В становището ИКИ предлага, освен трите подгрупи, в Съвета да се създаде четвърта група “Икономика на благосъстоянието”, която да разисква и прилага и индикаторите за нематериално развитие на общностите и обществото като цяло, свързани с прилагането на политиките по кръгова икономика през призмата на икономика на благосъстоянието. Такива са:

  • социална справедливост и равнопоставеност във време на модерницзация;
  • включващо общностно развитие и справедлив преход;
  • неформално образование за устойчиво развитие и кръгова икономика;
  • икономика след растежа и развитие на общностния капитал; и др.

[Това предложение бе отхвърлено по време на последвалата среща в Министерски съвет]

„Сътрудничеството в областта на прехода към кръгова икономика трябва не просто да е вписано и формално да присъства в различни правителствени документи, точно обратното — нужно е припознаването му като същински национален приоритет, ясно изразен в приемането от страна на България на Европейския зелен пакт, от който са част политиките свързани с кръговата икономика. В този смисъл, функциите и състава на Съвета по кръгова икономика може и трябва да бъде разширен така, че да съответства на изискванията на съвремието, споделените демократични ценности на нашия народ и спешната нужда от трансдисциплинарен и междуинституционален подход по темите свързани със спешната нужда от подкрепа за трансформация на линейните икономически модели към кръгови.“

из Становище на ИКИ по проекта за ПМС за създаване на Съвет за кръгова икономика

Тук е мястото да отбележим, че по време на дискусионната среща, в присъствието на представители от академичните среди, при опит да получим обратна връзка по нашите предложения, представителите на държавата ни информираха, че няма да ги обсъждат, но скоро ще ни съобщят кое приемат. Прави ни впечатление, че въпреки, че разговор с държавата съществува, то той не протича като диалог на равнопоставени граждани, които желаят заедно да работят за постигане на така необходимата за страната системна промяна. По-скоро се акцентира на позицията на властта и се „свежда до знание“ вече свършения факт. Но ние все пак сме в XXI-ви век и то в исторически безпрецедентен момент, който изисква всеки от нас да направи максимума в неговите възможности, за да намалим заедно общото страдание, което изменението на климата и шестото масово измиране на видове, вече причинява. Нямаме време за архаичния театър на бюрокрацията, нужни са нови подходи за комуникация и спешни съвместни действия.

Три събития от поредицата „Кръгови дни в България“


Институт Кръгова Икономика Ви кани да се присъединим заедно към 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗗𝗼𝗻𝘂𝘁 𝗗𝗮𝘆 тази година с цели три събития в рамките на седмицата 13-19ти ноември 2023. #GlobalDonutDay е ден на местни, ръководени от общността фестивали по целия свят, заинтересовани и работещи в посоката на прилагането на принципите на 𝗗𝗼𝘂𝗴𝗵𝗻𝘂𝘁 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝘀. България ще стане част от 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗗𝗼𝗻𝘂𝘁 𝗗𝗮𝘆 тази година, като ИКИ има удоволствието да ви покани на цели три събития с подкрепата на Фондация Фридрих Еберт.

Какво е 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗗𝗼𝗻𝘂𝘁 𝗗𝗮𝘆?

𝗗𝗼𝘂𝗴𝗵𝗻𝘂𝘁 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝘀 предлага визия за това какво означава за човечеството да процъфтява през 21-ви век с цел задоволяване на нуждите на всички хора в рамките на планетарните ни граници.

Събитията

Благоевград #1: ИКИ представя: Въведение в донът икономиката от Кейт Рауърт

Във втората част на събитието ще има пряко включване от Кейт Рауърт (съосновател на Donut Economics Action Lab) по случай честването на Global Donut Day.Тя е икономист, фокусиран върху това да направи икономиката подходяща за реалностите на 21-ви век. Тя е създател на Donut след нейната книга „Икономика на поничката. Седем начина да мислите като икономист от XXI век“. Книгата е преведена на над 20 езика, включително и български, в която Кейт предефинира икономиката за свят в криза. Събитието ще започне с въвеждаща лекция от съпредседателката на ИКИ Ина Цветкова и един от съоснователите – инж. Светослав Стойков.

Събитието ще се проведе онлайн: 11:00 ч.

Благоевград #2: ИКИ представя: Глобалния ден на донът икономиката

В рамките на събитието ще разгледаме алтернативни модели на развитие, които дават адекватни отговори на социалните и екологичните предизвикателствата в условията на динамично променящата се среда на града. Събитието ще се проведе в няколко части – ще отговорим на въпроса защо ИКИ се интересува от донът икономика и защо концепцията е важна за всички нас; ще имаме групова работа, через интрактивно упражнение с цел изграждане на разбиране за донът икономика.

Събитието ще се проведе в Аудиторията на Американския университет в Благоевград, ул. ‘Свобода Бъчварова’ 8, 19:00 ч.

Пловдив: ИКИ представя: Културни модели и кръговост

Третото ни събитие в рамките на тази седмица и четвъртото от поредицата „Кръгови дни в България“, ще бъде в Пловдив. Този път ще се фокусираме конкретно върху Културни модели и кръговост – Културна и икономическа трансформация в полза на обществото и природата. Ще разгледаме алтернативни модели на развитие, които дават адекватни отговори на социалните и екологичните предизвикателствата в условията на динамично променящата се среда на града. арх. Ива Станишева (ИКИ) и Радко Ковачев (ИКИ) ще споделят защо Институтът намира Donut Economy моделът за толкова ценен и релевантен в контекста на климатичната криза, в която се намираме.

Събитието ще се проведе в Регионален природонаучен музей Пловдив, 17:30 ч.

Фокусът на събитията е върху растящата важност, все по-широкото разпространение на кръговата икономика и дизайнът на нови културни модели, които да позволят на икономиката и обществото ни да работят в рамките на планетарните граници, съблюдавайки основните социални нужди на всеки един човек. С тези три събития приключваме поредицата „Кръгови дни в България“, но всъщност с тях само отваряме дискусията, която ще задълбочим през следващта година. Заповядайте!